Nomenklatur

Denne nomenklatur omfatter hovedsageligt bitumen- og asfaltprodukter og egen-skaber samt nogle begreber i forbindelse med tagdækning. Nomenklaturen tager sigte på at opnå ensartet sprogbrug såvel inden for branchen som blandt branchens kunder.

Specielt er betydningen af gloserne asfalt og bitumen omstridt. Her benyttes betegnelsen bitumen som oftest om den rene vare fra olieraffinaderiet og betegnelsen asfalt, når der er tilsat mineralsk fyldstof (som i tagpap og vejmaterialer). Betegnelserne asfalt og bitumen benyttes dog ofte i flæng.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

A

Absorption 

Opsugning. Optagelse. Ved en absorption trænger et
stof ind i et andet stof, hvor det fastholdes. F.eks. er
opsugning af en væske i et porøst, fast stof og opløsning
af en luftart i en væske absorptionsprocesser. 

Adhæsion

En væskes eller et plastisk stofs vedhængning til et fast
stofs overflade. 

Adsorption

Vedhængning af en luftarts, en væskes eller et i en
væske opløst faststofs molekyler til overfladen af et fast
stof, som de er i berøring med.
Det karakteristiske ved adsorption er, at de adsorberede
molekyler kun befinder sig på overfladen af det faste
stof. Trænger molekylerne ind i det faste stof, betegnes
processen absorption.

Afbinding

a. Ændring af et bindemiddels egenskaber ved fordampning
af flygtige bestanddele.

b. Vandafgivelse fra en emulsion under og efter brydningen.
Under denne proces kan der opstå adhæsion
f.eks. mellem stenmateriale og de gradvis koagulerede
og sammensmeltede bindemiddelpartikler fra
emulsionen.  

Afdækning 

Anbringelse af beskyttelseslag mod mekaniske og/eller vejrmæssige påvirkninger.  

Afretning

Udjævning af et underlag

Afstrøningsmateriale

Et finkornet materiale, der påføres tagpap for at hindre
sammenklæbning i rullen.

APP

Ataktisk Polypropylen er en plastpolymer, som kan tilsættes
bitumen. (Se også Bitumen).

Armering

Baneformet materiale, som danner kerne i tagpap. Kaldes
også stammen. Armeringsmaterialet kan være filt,
væv eller folie af glasfibre, polyesterfibre, plastfolie eller
metalfolie. Kombinationer af disse råvarer er almindeligt
forekommende.

Asbest

Asbest er et tavet mineral (calcium-magnesium-jernsilikat).
Asbeststøv er farligt at indånde. Er i dag forbudt at
anvende.  

Asfalt  

Betegnelsen asfalt benyttes i Icopal Håndbog om bitumen
iblandet mineralske bestanddele som f.eks. filler.
(Se også Bitumen).
(Se i øvrigt indledningen til nomenklaturen). 

Asfaltemulsion

Se Emulsion.

Asfalténer

Dispergerede, stærkt kulstofholdige bestanddele af bitumen.
Asfalténindholdet bestemmes som den del af en
bitumen, der er opløselig i et opløsningsmiddel, der f.eks.
kan være mættede kulbrinter eller diethylether.
Asfalténindholdet er afhængigt af det anvendte opløsningsmiddels
art.

Asfaltharpikser

Harpiksagtige bestanddele af bitumen. Antages at virke som beskyttelseskolloid for asfalténer.

Asfaltimprægnering

Imprægnering med varm bitumen  

Asfaltkit 

Tætningsmasse på bitumenbasis, se også Tagkit.

Asfaltmastic 

Støbeasfalt bestående af bitumen, filler og sand. Udstøbes
ved høj temperatur.  

Asfaltopløsning  

Se Bitumenopløsning.

Asfaltpap

Se Tagpap.