6. Lovgivning, normer og garanti

6.1 Dansk byggelovgivning og Icopal produkter

Grundlag

Generelt om Bygningsreglementet

Bygningsreglementet består af 8 kapitler samt 7 bilag, der tilsammen beskriver de funktionskrav, der er til det danske byggeri. En mindre del af byggeriet er jf. Bygningsreglementets kap 1.2 helt eller delvis undtaget fra Bygningsreglementets krav begrundet i deres form eller funktion.

Bygningsreglementet angiver kun i mindre omfang specifikke egenskaber ved de konkrete byggerier. Omkring taget er bl.a. i kap. 4.5 stk. 4 beskrevet følgende krav ”Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af”.

I tilknytning til Bygningsreglementet har SBi udgivet Anvisning 258, som præsenterer baggrund og begrundelse for samt tolkning af bestemmelserne i Bygningsreglement.

I Bygningsreglementet findes en række henvisninger til anden lovgivning, eksempelvis Byggevareforordningen, hvori der er angivet krav til CE-mærkningen af vores varer i det omfang, der foreligger en harmoniseret standard.

Tage og brand

Med Bygningsreglementet kap. 5.5.2 stk. 1 fastlægges krav til tagdækningens brandtekniske egenskaber med teksten ”Udvendige overflader og tagdækninger skal udføres på en sådan måde, at de ikke giver et væsentligt bidrag til brandspredning”.
Med Bygningsreglementets henvisning til brandsikring af byggeri, bliver kravet i kap. 5.5.2 stk. 1 fastlagt som et generelt krav til tagdækningers brandtekniske egenskaber. Tagdækninger skal mindst opfylde klasse BROOF (t2) efter DS/EN 13501-5. Hvis klasse BROOF(t2) ikke kan opfyldes, bliver der stillet krav om større afstand til bl.a. nabobygninger og skel.

Isoleringsmaterialer i tage

Isoleringsmaterialer skal generelt være ubrændbare. Brændbare isoleringsmaterialer må dog anvendes som udvendig tagisolering, såfremt den underliggende konstruktion er en REI/EI30 (BD 30) bygningsdel.

Bestemmelserne i Bygningsreglement 2015, kapitel 5.3, stk. 1 angiver, at:

  • isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse A2- s1,d0 [ubrændbart materiale], kan anvendes uden begrænsninger,
  • isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B-s1, d0 [klasse A materiale], anvendes uden begrænsninger for bygninger, hvor gulv i øverste etage er mindre end 22 m over terræn,
  • isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse D-s2, d2 [klasse B materiale], anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer,
  • isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], kan anvendes oven på etageadskillelser, som er mindst bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60],
  • isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], kan anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er en mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 [BD 30] bygningsdel.

Bl.a. stålplader er ikke umiddelbart REI/EI30 bygningsdele, hvorfor der skal laves specielle tiltag for at opfylde Eksempelsamlingens krav.

Der er således ikke krav om, at tagdækningen skal ligge på ubrændbart underlag, men det må anbefales mindst at anvende 25 mm mineraluld tagisolering som tagdækningsunderlag oven på celleplast eller en flammespærre i form af en Base 300 G tagpap. Dette anbefales i øvrigt også i BtV 10A, Varmt arbejde, Tagdækning.

I hovedparten af tagkonstruktioner skal der indbygges en dampspærre mod de underliggende rum. Formålet med dampspærrer er at begrænse fugttransport fra bygningens opvarmede rum og op i tagkonstruktionen med deraf følgende risiko for fugtskader i konstruktionen.

Varmeisolering i tagkonstruktioner

Bygningsreglementets kap. 7.6 fastlægger mindste varmeisolering såvel som linjetab, der skal overholdes i byggerier for bygninger opvarmet til mindst 5 °C. Se tabel nedenfor.
 

Bygningsdel U-værdi [W/m 2 K]
Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 oC eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventilere kryberum. 0,20
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede. 0,50
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. 0,20
Yderdøre uden glas 1,40
Yderdøre med glas 1,50
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er 5 oC eller mere end 5 oC lavere end temperaturen i det aktuelle rum 1,80
Ovenlyskupler 1,40
Isolerede partier i glasydervægge 0,60
Etageadskillelser og vægge mod fryserum 0,15
Etageadskillelser og vægge mod kølerum 0,25

  

Bygningsdel Linjetab [W/mK]
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 oC 0,40
Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,06
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,20

Figur 1 - BR 15 kap. 7.6 stk. 1
 

Bl.a. for sommerhuse er der andre krav til U-værdi og linjetab, hvorfor der henvises til de konkrete regler i Bygningsreglementet.

Ved renovering af tagdækninger, hvor den eksisterende tagkonstruktion ikke ændres, er det, jf. bygningsregelmentes kap. 7.4.1 stk. 2 ikke et krav, at ovennævnte isoleringskrav skal opfyldes.

Ovenlys

Vinduer og ovenlyskupler skal være CE-mærket efter en af følgende standarder

  • Ovenlyskupler efter DS/EN 1873 
  • Kontinuerlige ovenlys i plast, herunder lysbånd efter DS/EN 14963 
  • Tagvindue efter DS/EN 14351-1

Krav til U-værdi for ovenlyskupler er i følge Bygningsreglementet 1,4 W/m²K, dog gælder for sommerhuse 1,8 W/m²K.

Brandventilation i tagfladen

Ovenlys og lemme, som indgår i en bygnings brandventilation, skal være CE-mærket efter EN 12101-2. Forud for CE- mærkning gennemføres en række test ved et notificeret testinstitut med henblik på at fastlægge bl.a. løfteevne og ventilationsareal af det specifikke ovenlys.

I bygninger med let tagkonstruktion og med jævnt fordelt og tilstrækkelig brandventilation i tagfladen kan de bærende bygningsdele i bygningen udføres uden krav til brandmodstandsevne eller med væsentligt reduceret brandmodstandsevne.

Dagslys

Med Bygningsreglementet kap. 6.5.2 stk. 1 fastlægges krav til dagslys i rum. Med den tilhørende vejledning fastlægges bygningsreglementets krav opfyldt, når bl.a. arealet af ovenlys udgør mindst 7 % af gulvarealet. De 7 % forudsætter bl.a. et vist niveau for lystransmittansen.

Brandsektionsvægge

I forbindelse med brandvægge skal der i taget udføres 0,3 m brandkam eller en brandkamserstatning, som 1,0 m EI 60, på hver side af brandvæg.

Tagdækningen skal iht. ”Forebyggende regler for visse brandfarlige virksomheder og oplag” være ubrændbar i 5 m bredde over brandvæg.

Lejlighedsskel

Skillevæggen skal føres op til tæt forbindelse med underside tagbelægning. Ved anvendelse af undertag skal der endvidere tætnes mellem undertag og tagbelægning med brandbatts.

Brandsektionering

I forbindelse med brandvægge skal der i taget udføres 0,3 m brandkam eller brandkamserstatning, som 1,0 m BD 60, på hver side af brandvæg.

Hvis ”Forebyggende regler for visse brandfarlige virksomheder og oplag” er gældende, skal tagdækningen være ubrændbar i 5,0 m bredde over brandvæg, idet tagpappen skal være BROOF (t2).

6.2 Standarder og normer for tagpap

Ved produktion og i kvalitetskontrol af tagpap har man altid haft behov for at kunne afprøve produkternes kvalitetsniveau i henhold til udvalgte styrkeparametre.

Kvalitetsniveauet er lagt på baggrund af mange års erfaring med den praktiske brug af produkterne.

Tagpapbranchen har gennem tiderne såvel i Danmark som internationalt udviklet en række prøvningsmetoder, som hver for sig kan give en måleværdi for en kvalitetsparameter, og derigennem et udtryk for materialets brugsegenskaber.

Siden 1985 har man i CEN (Comité Européen de Normalisation) i Bruxelles arbejdet på at få de mange forskellige standarder på tagmaterialeområdet harmoniseret. De europæiske producenter og forbrugerne af tagpap kan hermed sammenligne forskellige produkter, idet produktdata er baseret på samme prøvningsmetoder.

Med de europæiske standarder for tagpapprodukter, som er harmoniserede, skal tagpap CE-mærkes. Dette indebærer, at de skal være afprøvet og produceret i overensstemmelse med de harmoniserede standarder.

Ud over de i CE-mærket oplyste produktegenskaber kan det anbefales at have fokus på en række andre egenskaber omfattende eksempelvis mængden af SBS og kvalitet af armering samt tykkelse, som alle er indikatorer på kvaliteten af produktet.

6.3 Garanti på tagdækning

Icopal Tagpap er omfattet af en produktgaranti på typisk 10-15 år. Hvis der tilvælges en BMI RoofPro-Garanti – og en entreprenør, der er tilknyttet BMI RoofPro-ordningen – kan der opnås 30 års produktgaranti og 20 års garanti på udførelsen og følgeskader. I tilfælde af at den udførende entreprenør ophører med at eksistere i garantiperioden, indtræder Icopal Danmark ApS for så vidt angår BMI RoofPro-Garanti i dennes rettigheder og pligter. Eneste betingelse er, at bygningsejeren kan dokumentere, at der er udført årlige drifts- og vedligeholdelseseftersyn.

Flere oplysninger kan findes på www.bmigroup.com/dk/bmiroofpro